113tams@gmail.com

Akuttkurs

Akuttkurs

TAMS som organisasjon holder hvert år flere ulike typer kurs. De vanligste kursene er
førstehjelpskurs i lokalsamfunnet til blant annet den videregående skole, men også til bedrifter og
andre institusjoner. I tillegg til å arrangere kurs i basal førstehjelp for 1. års medisin- og
odontologistudenter ved UiT, er TAMS også med på å arrangere et akuttkurs for 4.årsstudentene.
Kurset er timeplanfestet, og går over 4 uker på vårsemesteret. Dette kurset omfatter blant annet
AHLR, venekanylering, intraossøs infusjon, avlastning av trykkpneumothorax og mer til. Dette er et
tillaget som et eget delemne dette semesteret. Delemnet dekker flere læreplanmål i forbindelse med
akuttundervisningen som foregår i løpet av dette halvåret. Kurset arrangeres for Norges arktiske
universitet – universitetet i Tromsø, i samarbeid med akuttmedisinsk avdeling på
Universitetssykehuset Nord-Norge. Dette er et kurs som i stor grad baserer seg på praktisk klinisk
undervisningsmetode. Denne metoden sørger for tillæring av praktiske kunnskaper på bakgrunn av
erfaring, men gir også rom for teoretisk refleksjon. I løpet av dette kurset skal deltakerne mestre flere
ulike teknikker både i forbindelse med undersøkelse, luftveishåndtering, og traumekontroll med mer.
Kurset avsluttes med en katastrofedag der deltakerne får utfordret sine ferdigheter innenfor
akuttbehandling. I tillegg til den praktiske undervisningen er det også lagt inn flere forelesninger i
løpet av disse ukene der deltakerne lærer om håndtering i akuttmedisin, men også om organisering og
tiltak som gjøres av helsevesenet og andre institusjoner rundt.