113tams@gmail.com

Vedtekter

Vedtekter

§ 1 Navn

Interesseorganisasjonens navn er Tromsø Akuttmedisinske Studentforening (TAMS).

§ 2 Hjemsted

Interesseorganisasjonens hjemsted er Universitetet i Tromsø, Det Helsevitenskapelige Fakultet.

§ 3 Formål
Foreningens formål er å bevisstgjøre behovet for faglig kompetanse innenfor akuttmedisin, fremme interessen for faget, og bidra til å øke den akuttmedisinske kompetansen hos kommende leger hovedsakelig, men også hos annet helsepersonell og i den alminnelige befolkning. Organisasjonsvirksomheten også fungere som et supplement til ordinær akuttmedisinsk undervisning.

§ 4 Medlemmer

Som medlemmer opptas medisinstudenter og leger under utdanning ved Universitetet i Tromsø. Kun medlemmer som har betalt kontigent for det inneværende studieår har stemmerett ved foreningens generalforsamling.

§ 5 Økonomi og kontingent

Det er en årlig kontingent, hvis størrelse hvert år fastsettes på den årlige generalforsamlingen. Kontingenten gjelder inneværende studieår.
Regnskapsåret går fra den 1. september til den 30. august.

§ 6 Ordinær generalforsamling

I september hvert år avholdes ordinær generalforsamling. Innkalling skjer gjennom oppslag på TAMS-tavla med minst 3 ukers varsel, samt med foreløpig dagsorden. Samtlige medlemmer har forslagsrett. Forslaget skal være levert til sittende styre senest 10 dager før generalforsamlingen. Endelig dagsorden inneholdende innkomne forslag utdeles ved generalforsamlingens begynnelse til de fremmøtte. Dagsordenen for generalforsamlingen skal inneholde følgende punkter:
1) Godkjenning av innkalling
2) Valg av møteleder og referent
3) Lederens beretning
4) Beretning fra nedsatte utvalg
5) Framlegging av regnskap og neste års budsjett
7) Behandling av innkomne forslag
8) Valg av tellekorps
9) Valg av styre: Rekkefølge for valg: Leder, Nestleder, Undervisningsansvarlig, Fag- og forskningsansvarlig, kasserer og styremedlemmer.
10) Valg av valgkomité: Rekkefølge for valg: Leder for valgkomité, komitémedlemmer, vara.
11) Eventuelt
Alle beslutninger treffes ved flertallsavgjørelse blant de fremmøtte medlemmer, som kan stemme ved fullmakt. Det skal skje skriftlig avstemning hvis minst 3 medlemmer krever det, eller hvis ordstyrer ønsker det. Vedtektsendringer kan kun vedtas med tre fjerdedels flertall ved avstemming blant de fremmøtte medlemmer.

§ 7 Styret

Styret skal veiledende bestå av 11 personer. Generalforsamlingen kan fra år til år vurdere antall styremedlemmer etter behov. Det må hvert år velges en leder, kasserer, Nestleder, Undervisningsansvarlig og Fag- og forskningsansvarlig. Leder skal velges blant noen som har vært medlem i styret i minst ett år. Nestleder, Fag- og forskningsansvarlig og styremedlem med ansvar for eldre kull bør velges blant de som har sittet i styret tidligere. Nestleder, Undervisningsansvarlig og Fag- og forskningsansvarlig må gå 2. året eller høyere. Styremedlem med ansvar for eldre kull skal ha bestått 3.året medisin.

Om det er ingen som viser interesse eller blir valgt som styremedlem med ansvar for eldre kull under generalforsamlingen, kan det nyinnvalgte styre velge om de vil selv finne en aktuell kandidat eller la vervet stå tomt.

De ulike arbeidsoppgaver i styret fordeles av styret etter hver generalforsamling. Styret danner foreningens profil utad og representerer foreningen mellom møtene etter retningslinjer skissert på disse. Styret er koordinerende organ så vel innad som utad.


§ 8 Valgkomité

Generalforsamlingen skal hvert år velge en valgkomité bestående av leder, to komitémedlemmer og ett varamedlem. Leder i valgkomitéen skal ha vært medlem i styret i minimum ett år. Det er avtroppende styre som innstiller valgkomité.

§ 9 Utvalg

Styret kan løpende nedsette utvalg og komitéer ved behov.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret, og skal innkalles hvis minst 10 medlemmer fremsetter ønske om det, med angivelse av det emnet som ønskes behandlet. Innkalling skal skje med minst 1 ukes varsel. Forslag til behandling/ endring skal være lederen i hende senest 5 dager før den ekstraordinære generalforsamlingen.

§ 11 Forskning

Foreningen skal arbeide for å promotere og spre kunnskap om akuttmedisinsk forskning blant legestudenter.

§ 12 Undervisning

TAMS skal utdanne instruktører i livreddende førstehjelp og akuttmedisin. Disse skal bidra i undervisning ved det helsevitenskapelige fakultet og i andre institusjoner, spesielt i den videregående skole.

§ 13 Samarbeid

Foreningen bør samarbeide med andre akuttmedisinske foreninger og organisasjoner der dette er hensiktsmessig for vår forening.

§ 14 Politikk

Foreningen er partipolitisk uavhengig.
I saker som omhandler organisasjonens hovedanliggende kan styret uttale seg på vegne av organisasjonen.

§ 15 Foreningens oppløsning

Foreningen kan kun oppløses ved vedtak med tre fjerdedels flertall på to etterfølgende generalforsamlinger.Anvendelse av eventuelle midler fra interesseorganisasjonen skal vedtas generalforsamlingene.
 
Vedtektene er vedtatt på foreningens generalforsamling 25. september 2023